Management

 

Shri Nandalal Pokardas, Chairman - SMSSS and President - SES Shri Dhaneshkumar Chabria, Secretary Shri Devidas Jethanand, Treasurer
Shri Abdul Raheem, Principal